kumalogo

KUMA:n kauppa

Osta KUMA:n virallisia tuotteita Spreadshirtin KUMA-kaupasta täältä.

Säännöt

Keski-Uudenmaan Manga- ja Animeyhdistyksen säännöt. 1 § Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Keski-Uudenmaan Manga ja Anime ry, sen kotipaikka on Kerava ja sen virallinen kieli on suomi. Yhdistys voi käyttää toiminnassaan myös epävirallista lyhennettä KUMA 2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää japanilaisen animen (animaation) ja mangan (sarjakuvan) tuntemusta Suomessa ja pääasiallisesti yhdistää Uudellamaalla asuvia henkilöitä yhteisen japanilaisen anime- ja mangaharrastuksen puitteissa kehittämällä harrastusmahdollisuuksia. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokoontumisia, sekä esitelmä- ja koulutustilaisuuksia. Yhdistys osallistuu japanilaisia anime- ja manga-aiheita sivuaviin tapahtumiin, sekä harjoittaa alaan liittyvää tiedotus- ja julkaisutoimintaa. Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää jäseniltään vuotuisen jäsenmaksun, sekä voi järjestää illanviettoja ja huvitilaisuuksia. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta ja vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys voi toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan myös arpajaisia ja rahankeräyksiä. 3 § Jäsenet Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaiset- ja kunniajäsenet. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Hallituksella on oikeus olla hyväksymättä hakemusta, mikäli siihen on selvät perusteet. Kunniajäsenet kutsuu kuitenkin yhdistyksen kokous. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt, on kiinnostunut animesta tai mangasta, ja jolla on avoin mieli ja ryhmähenkeä. Yhdistyksen kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä kutsua henkilön, joka on erityisesti ansioitunut yhdistyksen toiminnassa tai muuten merkittävästi edistänyt sen pyrkimyksiä. Esityksen kunniajäseneksi kutsumisesta tekee hallitus, mutta myös kuusi (6) yhdistyksen varsinaista jäsentä käsittävällä ryhmällä on siihen oikeus. 4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta ilman hyvin perusteltua syytä tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. 5 § Liittymis- ja jäsenmaksu ja yhdistyksen tunnukset Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous. Yhdistyksen tunnuksista ja merkeistä päättää yhdistyksen kokous. 6 § Hallitus Yhdistyksen asioita hoitaa kevätkokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, kolmesta seitsemään (3-7) muuta varsinaista jäsentä ja nollasta kahteen (0-2) varajäsentä. Hallituksen toimikausi on kevätkokouksesta kevätkokoukseen. Yhdistyksen puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja. Hallitus valitsee keskuudestaan sihteerin ja rahastonhoitajan sekä tarvittaessa toimintavastaavan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen varajäsen ei voi toimia sihteerinä eikä rahastonhoitajana. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai tämän ollessa estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta, ja on päätösvaltainen mikäli paikalla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) varsinaisten jäsenten määrästä. Hallituksen varajäsenillä on hallituksen kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus. Äänioikeus varajäsenellä on vain, mikäli varsinainen jäsen on estynyt. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja tai sihteeri, kaksi yhdessä. Hallitus voi myöntää nimenkirjoitusoikeuden myös muulle hallituksen jäsenelle. 8 § Toimikunnat ja -henkilöt Yhdistyksen hallitus voi erityisiä tehtäviä varten asettaa alaisuudessaan toimivia toimikuntia tai toimihenkilöitä. Tällöin on myös määrättävä niiden toimikausien pituudet, kuitenkin enintään kalenterivuodeksi. 9 § Luottamustoimesta vapauttaminen Perustellusta syystä voi yhdistyksen kokous vapauttaa luottamustoimihenkilön kesken toimikauttaan, jolloin kokouskutsussa on mainittava asiasta. Vapautetun tai vapautettujen tilalle tulee valita samassa yhdistyksen kokouksessa uusi jäsen tai uudet jäsenet jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 10 § Tilikausi ja tilintarkastus Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle. 11 § Yhdistyksen kokoukset Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella 15 vuotta täyttäneellä jäsenellä yksi (1) ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 12 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse niille, jotka ovat antaneet yhdistykselle sähköpostiosoitteensa. 13 § Varsinaiset kokoukset Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 1. kokouksen avaus.
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto.
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
 7. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.
 8. valitaan hallituksen muut varsinaiset jäsenet sekä mahdolliset varajäsenet
 9. valitaan yksi tai kaksi (1-2) tilintarkastajaa ja heille varamiehet.
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 1. kokouksen avaus.
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle.
 6. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 14 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen Sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksessa, mikäli muutosta kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä. Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa vähintään neljän viidesosan (4/5) äänten enemmistöllä. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.